• Postponed - Iron Mask - Postponed
  • Vicious Rumors - 13/06/24
  • Raven - 16/08/24
  • Woyote - 13/07/2024
  • Focus 50 Years - 28/09/2024


ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN TICKETS SOUTH OF HEAVEN  EVENTS

( please read English version below )


1    Voorafgaand

Deze algemene voorwaarden beheersen de ticketverkoop, de totstandkoming van bijhorende overeenkomst en de wederzijdse rechten en plichten van KOPER/BEZOEKER, TICKETVERDELER en ORGANISATOR van een SOUTH OF HEAVEN  event


Met de KOPER/BEZOEKER wordt in de eerste plaats bedoeld de persoon op wiens naam een ticket wordt gereserveerd en/of wordt aangekocht en/of de persoon die het event bezoekt.


Met de TICKETVERDELER wordt bedoeld Ticket Script / Eventbrite / ...


Met de ORGANISATOR wordt bedoeld SOUTH OF HEAVEN


Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst die tot stand komt ingevolge de reservering van één of meerdere tickets voor het event.


De bepalingen inzake ‘Privacybeleid’ en ‘Hoe online reserveren’, maken integraal deel uit van deze algemene voorwaarden.


De KOPER/BEZOEKER die één of meerdere tickets reserveert, erkent expliciet deze algemene voorwaarden integraal te hebben gelezen en aanvaard.


2    Reserveringsmodaliteiten

Elke reservering gebeurt pas na ontvangst van betaling van de verschuldigde geldsom.


Het aanbod tot reservering is van kracht in de mate dat de vermelde betalingstermijn wordt gerespecteerd.


Deze termijn zal zeer streng toegepast worden bij de naderende uitverkoop van een evenement of van een prijscategorie binnen een evenement.


De TICKETVERDELER heeft het recht om dit aanbod, zelfs ingeval van laattijdige betaling, toch door een reservering te laten volgen indien de voorraad beschikbare tickets van een prijscategorie dit toelaat.


De service- en administratiekosten zijn in ieder geval definitief verworven door de TICKETVERDELER.


Alle btw en taksen zijn ten laste van de KOPER/BEZOEKER.


De persoon of firma die de reservering doet, wordt beschouwd als opdrachtgever en staat borg voor de betaling van de reservering, zelfs wanneer deze aan een derde moet worden opgesteld en toegezonden.


Het verzakingsrecht is niet van toepassing gezien de dienst, c.q. de reservering van de tickets, onmiddellijk wordt uitgevoerd.


3    Eigendom en doorverkoopverbod


Elke vorm van namaak (inclusief doch niet uitsluitend nadruk of nabootsing), onder welke vorm dan ook en met behulp van om het even welk procédé, is strikt verboden en zal gerechtelijk vervolgd worden.


Tickets mogen niet doorverkocht worden. De tickets die worden doorverkocht, geven geen recht op toegang tot het FESTIVAL. De ORGANISATOR en/of de TICKETVERDELER behoudt zich tevens het recht voor om tickets te annuleren zodra wordt vastgesteld dat ondanks dit verbod tickets te koop worden aangeboden. De kosten als gevolg van de annulering zullen worden verhaald op de KOPER/BEZOEKER.


Tickets mogen niet voor commerciële of promotionele doeleinden gebruikt of aan derden verschaft worden, zonder schriftelijke toestemming van de TICKETVERDELER of de ORGANISATOR.


Identiteitscontrole van de KOPER/BEZOEKER door de ORGANISATOR of de TICKETVERDELER is ten allen tijde mogelijk.


Enkel de eerste aanbieder van het originele ticket wordt toegang verleend tot het event. De houder van gekopieerde tickets zal bijgevolg de toegang worden geweigerd.


4    Aansprakelijkheid

De inrichting van het event (waaronder doch niet uitsluitend de samensteling van het programma, datum en plaats van de verschillende optredens, etc.) behoort tot de verantwoordelijkheid van de ORGANISATOR met uitsluiting van de TICKETVERDELER die slechts aansprakelijk is voor de ticketverkoop en de afhandeling ervan.


Wijzigingen in de programmatie geven geen aanleiding tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het ticket. De ORGANISATOR is in geen geval aansprakelijk voor de stopzetting en/of afgelasting van het event door overmacht.


Tickets worden noch terugbetaald, noch geruild voor een ander evenement of festivaldag.


Verlies of diefstal van het ticket behoort tot de verantwoordelijkheid van de KOPER/BEZOEKER en geeft geen aanleiding tot vervanging of terugbetaling.


Aanvullende regelingen ivm verplaatsing naar het FESTIVAL, voedingsmiddelen en verblijfskosten die de KOPER/BEZOEKER op eigen initiatief heeft getroffen, zijn ten laste van de KOPER/BEZOEKER. Het event is niet aansprakelijk voor vergeefse kosten bovenop de prijs van het/de ticket(s) en de hieraan verbonden reserveringskosten.


5    Overige rechten, plichten en aansprakelijkheden van de KOPER/BEZOEKER en ORGANISATOR van het event


Betreding van het event locatie impliceert instemming met alle preventieve en controlerende maatregelen die de ORGANISATOR of de veiligheidsploeg neemt met inbegrip van mogelijke aftasting en onderzoek van tassen. Niet naleving van deze maatregelen leidt tot weigering of intrekking van toegangsrecht.


Officiële verkoop van t-shirts en souvenirs geschiedt uitsluitend binnen het festivalterrein.


De ORGANISATOR en haar eventuele mede-organisatoren kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schadegevallen op de eventlocatie , de camping en parkeerterreinen.


Als er tv-opnames worden gemaakt tijdens het event. De kans bestaat dat de KOPER/BEZOEKER wordt gefilmd. De KOPER/BEZOEKER gaat akkoord met het gebruik van deze beelden door het event en haar mediapartners. Camerabewaking zou ook kunnen volgens de wet van 21 maart 2007.


De ORGANISATOR en/of TICKETVERDELER behoudt zich het recht voor om de identiteit van de festivalganger op ieder ogenblik te verifiëren.


De artiesten, de ORGANISATOR en haar mede-organisatoren  kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies of diefstal noch voor om het even welk gebeurlijk ongeval.


Het is uitdrukkelijk verboden enige promotionele of commerciële activiteit te ontplooien op de event locatie zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van de ORGANISATOR. Behoudens schriftelijke toestemming van de ORGANISATOR is elk commercieel gebruik van de naam of het logo van het event zelf of de aantredende artiesten strikt verboden.


Kledij en/of overige (zichtbare) uiterlijke kenmerken die een expliciete politieke, sociale beweging of groepering uitdrukken, zijn verboden.


6    Betwistingen


Betwistingen omtrent bestellingen dienen aan de TICKETVERDELER per aangetekend schrijven kenbaar te worden gemaakt ten laatste acht dagen na ontvangst van het verzoek tot betaling.


Deze algemene voorwaarden (en eventuele betwistingen dienaangaande) worden uitsluitend beheerst door Belgisch recht.


Eventuele geschillen betreffende deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank conform de bepalingen uit het Gerechtelijk Wetboek.
English


GENERAL TERMS OF SALE TICKETS SOUTH OF HEAVEN  EVENTS


1 Prior


These terms and conditions govern the ticket , the formation of corresponding agreement and the mutual rights and obligations of the BUYER / VISITOR , TICKET DISTRIBUTOR ORGANIZER and a SOUTH OF HEAVEN  event


With the BUYER / VISITOR is meant in the first place , the person in whose name a ticket is reserved and / or purchased and / or the person who visits event .


With the TICKET DISTRIBUTOR referred Ticketscript - Eventbrite - ....


With the ORGANIZER is meant SOUTH OF HEAVEN


These terms and conditions are an integral part of the agreement is concluded pursuant to the reservation of one or more tickets for the event .


The provisions on ' Privacy ' and 'How to Book Online ' , an integral part of these terms and conditions.


BUYER / VISITOR that booking one or more tickets , explicitly recognizes integral to have read and accepted these general conditions.


2 Reservation Modalities


A reservation is only on receipt of payment of the due amount .


The offer is valid for reservations to the extent that the payment date is observed.


This deadline will be strictly applied to the impending sale of an event or a price range within an event.


The TICKET DISTRIBUTOR has the right to this offer , even in the event of late payment , yet to be followed if the stock available tickets a price category . A reservation


The service and handling in any case are vested in the TICKET DISTRIBUTOR .


All VAT and taxes are the responsibility of the BUYER / VISITOR .


The person or company that does the booking is considered client and guarantees the payment of the reservation , even when it should be prepared and transmitted . To a third


The right to cancel does not apply since the service, or the reservation of tickets , is executed immediately.


3 Ownership and sales ban


Any form of counterfeiting (including but not limited to copying or imitation ) , under any form and using any method is strictly prohibited and will be prosecuted .


Tickets may not be resold . The tickets are sold , giving no right of access to the FESTIVAL . The ORGANIZER and / or the TICKET DISTRIBUTOR also reserves the right to cancel once it is established that are offered for sale. Despite this prohibition tickets tickets The costs resulting from the cancellation will be charged to the BUYER / VISITOR .


Tickets may not be used for commercial or promotional purposes or provided to third parties , without the written permission of the TICKET DISTRIBUTOR or ORGANIZER .


Authenticate BUYER / VISITOR by the ORGANISER or TICKET DISTRIBUTOR is possible at any time .


Only the first provider of the original ticket will be granted access to the event . The holder of photocopied tickets will be refused access.


4 Liability


The decor of the event ( including but not limited to the samensteling of the program , date and place of the various performances , etc. ) is the responsibility of the ORGANISER excluding the TICKET DISTRIBUTOR which is only liable for the ticket and their handling .


Changes in programming not give rise to partial or full refund of the ticket . The ORGANIZER shall in no event be liable for the termination and / or cancellation of the event of force majeure .


Tickets will not be refunded or exchanged for another event or festival .


Loss or theft of the ticket is the responsibility of the BUYER / VISITOR and gives rise to a replacement or refund .


Additional regulations concerning relocation to the FESTIVAL , food and accommodation which the BUYER / VISITOR has taken on its own initiative, shall be borne by the BUYER / VISITOR . The event is not liable for wasted costs in addition to the price / ticket ( s ) and associated booking fees .


5 Other rights, obligations and liabilities of the BUYER / VISITOR and ORGANIZER of the event


Entering the event location implies acceptance of all preventive and control measures ORGANIZER or safety team is including potential scanning and examining bags. Non compliance with these measures lead to refusal or revocation of access rights .


Official sales of t - shirts and souvenirs made ​​only within the festival grounds .


The ORGANIZER and its possible co - organizers can not be held liable for any damages to the event location , camping and parking .


If there are TV recordings made ​​during the event . Chances are that the BUYER / VISITOR being filmed . BUYER / VISITOR agrees to the use of these images by the event and its media partners . Camera surveillance could also be according to the law of March 21, 2007 .


The ORGANIZER and / or TICKET DISTRIBUTOR reserves the right to verify. Identity of the festival at any time


The artists, the ORGANIZER and her co - organizers can not be held responsible for damage , loss or theft or for any accident. Liable


It is expressly forbidden to engage in the event location without the prior written permission of the ORGANIZER . Any promotional or commercial activity Except with the written permission of the ORGANIZER is any commercial use of the name or logo of the event itself or the incoming artists strictly prohibited .


Clothing and / or other (visible ) appearance that an explicit political , social movement or group expression , are prohibited.


6 Disputes


Disputes regarding orders must the TICKET DISTRIBUTOR by registered mail to be made no later than eight days after receipt of the request for payment known.


These terms and conditions (and any disputes related thereto ) shall be governed exclusively by Belgian law .